دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد سازمان تامین اجتماعی
 
 

معرفی معاونت آموزشی

 

محل اسقرار معاونت آموزشی بیمارستان

واحد معاونت آموزشی در طبقه همکف قرار گرفته است. این واحد شامل کتابخانه، سایت ، واحد سمعی بصری ،سالن مطالعه، کلاس های آموزشی، سالن همایش دکتر غرضی، سالن کنفرانس و دفتر آموزش می باشد .جهت ورود به سایت معاونت آموزشی کلیک کنید.معاونت آموزشی

معاون آموزشی

نام و نام خانوادگی: محمدحسین سلطانی

تخصص: ارولوژی-اندویورولوژی

رتبه علمی: دانشیار


همکاران واحد معاونت آموزشی:

کارشناس آموزش: ویدا بروجردی

کارشناس آموزش: مریم طاهر مرام

کارشناس آموزش: سمیه کارخانه

کتابدار: مهناز نظری

کتابدار: امیر یوسفی

متصدی واحد سمعی-بصری: غلامرضا فلاح

خط مشی عملکرد سیستم آموزشی و کنترل وضعیت آموزش، پژوهش و درمانی

مسئول پاسخگویی در قبال اجرای این خط مشی و روش اجرا: معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان از طریق مشاهده، گزارش از بخش ها، دستورالعمل های آموزشی دانشگاه و تکمیل چک لیست پایش خط مشی در بازه زمانی 6 ماهه، بر روند اجرای خط مشی نظارت نموده و نتایج پایش در فرم گزارش ثبت می گردد. یک نسخه از فرم در دفتر آموزش بایگانی، یک نسخه به واحد توسعه آموزش دانشکده پزشکی و یک نسخه نیز به معاونت آموزش دانشگاه ارسال می گردد. در صورت نیاز به اقدام اصلاحی با مشارکت اعضای تیم توسعه آموزش بیمارستان، روسای بخش ها و مسئولین واحدهای مربوطه اقدامات لازم انجام و نتایج آن اعلام می گردد. بیانیه خط مشی ( اهداف، چرایی، سیاست بیمارستان ): با هدف اطمینان از تطابق عملکرد سیستم آموزشی و پژوهشی مرکز با قوانین، دستورالعمل ها، استانداردهای موجود و به منظور ارتقاء وضعیت آموزش، پژوهش و درمانی و در راستای سیاست های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدوین گردیده است.روش اجرایی:

حوزه آموزش


1) معاونت آموزشی و پژوهشی نظارت بر ارائه کلیه خدمات آموزشی مورد نیاز به فراگیران را بر عهده دارد.

2) معاونت آموزشی و پژوهشی گزارش ها، شکایات، انتقادات و پیشنهادات موردی گروه های هدف خود را مورد بررسی و پیگیری قرار داده و نتایج آن را اعلام می کند.

3) معاونت آموزشی و پژوهشی چک لیست جهت پایش عملکرد بخش ها را تدوین و به آگاهی می رساند. این چک لیست در بازه زمانی شش ماهه تکمیل و مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در صورت نیاز اقدامات اصلاحی انجام می گیرد.

4) جهت مقایسه عملکرد بخش ها، شاخص های آموزشی توسط اعضای تیم توسعه آموزش مرکز تعریف می گردد.

5) گزارش عملکرد شش ماهه بخش ها در حوزه های آموزش و پژوهش تهیه و به واحدهی مربوطه ارسال می گردد.

6) بخش های تحت نظارت معاونت آموزشی و پژوهشی پس از دریافت گزارش عملکرد خود، ملزم به ارائه بازخوراند تا 15 روز پس از دریافت گزارش عملکرد می باشند.حوزه پژوهش

7) معاونت آموزشی و پژوهشی نظارت بر کلیه طرح های تحقیقاتی اعم از پایان نامه های دانشجویی، تحقیقات بالینی و سایر طرح های پژوهشی را در چارچوب تعهدات انجام شده بر عهده دارد.

8) معاونت آموزشی و پژوهشی فرایند انجام پایان نامه های دانشجویی را تعریف می کند. در این فرایند فلوچارت و فرم مجوز انجام پایان نامه های دانشجویی توسط دفتر آموزش تدوین و به اطلاع کلیه واحدهای مربوطه می رسد. همچنین مستندات مورد نیاز در دفتر آموزش بایگانی می گردد.

9) معاونت آموزشی و پژوهشی فرایند انجام طرح های تحقیقاتی را تعریف می کند. در این فرایند فلوچارت و فرم مجوز انجام طرح های پژوهشی توسط دفتر آموزش تدوین و به اطلاع کلیه واحدهای مربوطه می رسد. همچنین مستندات مورد نیاز در دفتر آموزش بایگانی می گردد.

10) معاونت آموزشی و پژوهشی گزارش ها، شکایات و انتقادات درخصوص طرح های پژوهشی را مورد بررسی و پیگیری قرار می دهد.