دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد سازمان تامین اجتماعی
 
 

مدیریت ارشد بیمارستان

آقای حسن شاه حسینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی دانشجوی دکتری کسب و کار